Điều khoản cam kết đầu ra

Điều khoản cam kết đầu ra

Học viên được học không giới hạn số giờ cho đến khi đạt điểm cam kết đầu ra mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào khác.