Công ty cổ phần HRD GLOBAL hoạt động theo điều lệ công ty đã được Hội đồng quản trị thông qua và tuân thủ các quy định của pháp luật. Cơ quan quyết định cao nhất của công ty là Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị cử và bổ nhiệm Ban Giám đốc để quản trị và lãnh đạo điều hành công ty. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về điều hành hoạt động của công ty là Giám đốc công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *