Guarantee score*: …………

*IELTS Target Score Guarantee Program

 

1)   Program that provides free tuition for the student until he or she obtains their target score.

 

2) 100% Attendance record in all IELTS Classes. (including IELTS Mock Test .In case of 5 or more attendance penalty points incurred excluding the Academy related points, the guarantee status is nullified.

3) 100% exercises. If a student fails to do his exercise, the guarantee status will be considered null or invalid.

4) The release of Guarantee Status is validated based on the consistency of the student’s Official Test Band Score. Failure to maintain the score is forfeiture of the Guarantee Status.

5) Only the overall band score is guaranteed. Specific skill requirement does not apply.

6) All set terms and conditions must be met to keep the guarantee status.

 

 

*Chương trình IELTS cam kết điểm đầu ra:

 

1)      Học viên được học không giới hạn số giờ cho đến khi đạt điểm cam kết đầu ra mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào khác.

 

2) Học viên phải học đầy đủ chương trình học tối thiểu bao gồm cả thi Mocktest, Học viên sẽ không được cam kết đầu ra nếu nghỉ quá 5% số giờ học tối thiểu.

 

3)   Điểm cam kết đầu ra căn cứ vào điểm thi chính thức. Nếu học viên không đạt kết quả đầu ra sẽ được tiếp tục học cho đến khi đạt kết quả chính thức.

 

4)   Phải làm 100% bài tập. Học viên sẽ không được cam kết điểm đầu ra nếu không làm bài tập đầy đủ.

5) Điểm cam kết tính trên số điểm trung bình, không áp dụng cho từng kỹ năng riêng biệt.

6) Cam kết chỉ có hiệu lực khi học viên thực hiện đầy đủ các điều koản và điều kiện nêu trên.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *