REFUND POLICY – GENERAL GUIDELINES

(CHÍNH SÁCH HOÀN PHÍ – HƯỚNG DẪN CHUNG)

Để được hoàn phí, học viên phải có đơn nêu rõ lý do chính đáng.

Sau khi đơn yêu cầu hoàn phí được chấp thuận, học viên sẽ được hoàn phí trong vòng 7–15 ngày. Học viên có thể nhận số tiền hoàn phí bằng tiền mặt hoặc thông qua tài khoản ngân hàng.

Các chương trình khuyến mãi sẽ không được hoàn phí, không được chuyển nhượng và không được chuyển đổi. Chương trình khuyến mãi được áp dụng theo các tiêu chí riêng. Nếu học viên thay đổi một trong những tiêu chí đã được quy định, chương trình khuyến mãi sẽ bị thu hồi mà không báo trước và có thể học viên sẽ phải trả phí.

To apply for a refund, students must submit a written refund request stating specifically one or more valid reasons for the request.

After a refund is granted students receive the refund payment by bank transfer or by cash  within 7 to 15 days and only under the student name. Promotions are non refundable, non transferable, and non exchangeable. Please note that promotions are made according to specific criteria of eligibility. Should the student make a change affecting any of these criteria, the promotion will be revoked without prior notice and some fees may apply.

 

REFUND POLICY – TUITION

(CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ HỌC PHÍ)

A) Yêu cầu hoàn trả học phí được thực hiện trước ngày kỳ học bắt đầu.

Nếu yêu cầu hoàn trả học phí được thực hiện trước ngày kỳ học bắt đầu: IELTS 9.0 sẽ hoàn trả toàn bộ cả học phí mà học viên đã nộp từ trước, trừ đi 1 tuần học phí (chi phí hành chính)

B) Yêu cầu hoàn học phí được thực hiện sau ngày kỳ học bắt đầu:

Yêu cầu hoàn học phí được thực hiện trong vòng 10% tổng thời gian học hoặc học viên không đến lớp trong buổi học đầu tiên, IELTS 9.0 sẽ hoàn trả 50% số tiền học phí còn lại.

Yêu cầu hoàn  học phí được thực hiện trong thời gian từ 11% – 25% tổng thời gian đăng ký học, IELTS 9.0 sẽ hoàn trả 40% số tiền học phí còn lại.

Yêu cầu hoàn thọc phí được thực hiện sau 25% tổng thời gian toàn kỳ học việc hoàn phí sẽ không được chấp thuận.

Khi tính toán về tuần học, nếu thời gian học ở giữa tuần sẽ được coi là đã hoàn thành tuần học đó.

 

A) Requests made prior to scheduled course start date:

Refund requests received prior to the scheduled start date: IELTS 9.0 will refund all tuition fees paid in advance minus one week of tuition.ư

B) Requests made after the scheduled course start date or “no show”:

If the refund request is submitted to IELTS 9.0 within the first 10% of the total study period or if a student does not show up on their scheduled start date, then IELTS 9.0 will refund 50% of the unused tuition fees.

If the refund request is submitted to IELTS 9.0 within 11% to 25% of the total study period, then IELTS 9.0  will refund 40% of the unused tuition fee.

If the refund request is submitted to IELTS 9.0 after 25% of the study period, no refund will be granted.

When calculating the refund, the weekly rate may change if the new study period is shorter than the initial study period. Partially used weeks will be considered as completed weeks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *