Từ ngày 10 tháng 5 năm 2024, số tiền mà người xin thị thực Sinh viên và Người giám hộ Sinh viên cần phải có để đủ điều kiện xin thị thực sẽ tăng lên

Yêu cầu về năng lực tài chính đã được cập nhật để phù hợp với tỷ lệ (75%) của mức lương tối thiểu quốc gia. Điều này sẽ chỉ rõ hơn số tiền được coi là hợp lý để đảm bảo mức sống tối thiểu trong khi học tập tại Úc. Tỷ lệ này tính đến việc sinh viên nghỉ học 25% trong năm. Trong thời gian này, họ có thể trở về nhà hoặc có quyền làm việc không hạn chế.

Những sinh viên quốc tế có thể chứng minh mình đáp ứng được yêu cầu về năng lực tài chính mới này sẽ có khả năng đưa ra quyết định sáng suốt hơn về tương lai của mình.

Học sinh ít có khả năng:

– Gặp khó khăn tài chính một lần ở Úc

– Vi phạm điều kiện thị thực của họ bằng cách làm việc nhiều giờ hơn điều kiện thị thực cho phép

– Dễ bị bóc lột công nhân.

Bảng dưới đây tóm tắt số tiền mà sinh viên cần chứng minh để đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính tối thiểu, yêu cầu này sẽ được thay đổi từ ngày 10 tháng 5 năm 2024.

 

  Yêu cầu về năng lực tài chính trước ngày 10 tháng 5 năm 2024 Yêu cầu về năng lực tài chính sau ngày 10​ ​tháng 5 năm 2024
Người nộp đơn chính AUD24,505 AUD29,710
Vợ/chồng hoặc bạn đời trên thực tế của người nộp đơn chính là Sinh viên (không áp dụng cho người nộp đơn là Người giám hộ Sinh viên) AUD8,574 AUD10,394
Con phụ thuộc AUD3,670 AUD4,449
Chi phí học hàng năm AUD9,661 AUD13,502
Thu nhập cá nhân hàng năm nếu không có thành viên trong gia đình AUD72,465 AUD87,856
Thu nhập cá nhân hàng năm khi có thành viên trong gia đình AUD84,543 AUD102,500

Chính phủ Australia sẽ đánh giá các đơn đăng ký nộp trước ngày 10 tháng 5 năm 2024 theo các yêu cầu về năng lực tài chính có hiệu lực tại thời điểm nộp đơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *